Týdenní plány

TÝDENNÍ PLÁN OD 6. DO 10. LISTOPADU 2017
PŘEDMĚT CO SE UČÍME
ČESKÝ JAZYK Písmena a hlásky V, P, H.
Opakování, již probraných písmen a hlásek (samohlásky A, E, I, O, U- krátké i dlouhé, souhlásky P, M, N, T, J, S, L,K, V, H)
Poznávání (čtení) známých písmen
Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek.
Čtení jednotlivých slov a krátkých vět.
Orientace v prostoru.
MATEMATIKA Vyvození znaménka menší než.
Opakování porovnávání - znaménka větší než  menší než a rovná se.
Uspořádání podle velikosti.
Početní úlohy do 7 a 8.
Psaní číslice 4 a 5. 
Opakování psaní číslic 1,2,3.
Orientace v prostoru.
Číselná řada do 10.
Číselný diktát (řazení čísel) do 10.
Hledání možností a cest - rozhodování.
Sčítání odčítání do 8.
ČLOVĚK A JEHO SVĚT Rodina
Členové rodiny.